勾芒 sòngfànguāngbób

 sòng fàn guāng bó běi xíng

 送范光伯北行

 xuán míng jiāng guī xiū, gōu máng yǐ cù zhuāng.

 玄冥将归休,勾芒已促装。

 jiāng biān shū liǔ qīng, jiāng shàng hán méi xiāng.

 江边疎柳青,江上寒梅香。

 yǒu kè dāng cǐ shí, zhōng liú jià fēng qiáng.

 有客当此时,中流驾风樯。

 yù xué tài shǐ gōng, qióng wèn sì yuán xiāng.

 欲学太史公,穷汶泗沅湘。

 wú wén dì wáng zhōu, xióng lì jǐ qián táng.

 吾闻帝王州,雄丽几钱塘。

 chóu xī zhù liù lóng, zhì jīn huì wèi yāng.

 畴昔驻六龙,至今绘未央。

 lù zhōu héng miǎo mí, fēng tái mó qīng cāng.

 鹭洲横渺瀰,风台摩青苍。

 míng shān yǔ dà chuān, wǎng wǎng yáo xiāng wàng.

 名山与大川,往往遥相望。

 shì jiàn huò xiǎo liú, bù fáng yuè cháng yáng.

 是间或小留,不妨月徜徉。

 píng shēng xué tú lóng, xiù shǒu wǔ zì zhāng.

 平生学屠龙,袖手五字章。

 zī féng xián zhǔ rén, dìng zhī zòu gōng shāng.

 兹逢贤主人,定知奏宫商。

 zhuī lǐ zhú dù líng, xiāng yǔ shēng qí táng.

 追李逐杜陵,相与升其堂。

 yào lìng qiān wàn piān, jīn xiè chuí lín láng.

 要令千万篇,金薤垂琳琅。

 qiū fēng hóng yàn lái, yīn zhī dōng nán xiáng.

 秋风鸿雁来,因之东南翔。

 xiě jūn lěi kuài xiōng, wèi wǒ lí bié cháng.

 写君磊块胸,慰我离别肠。

 展开

版权声明:文章均来自网络,如有侵犯到您的权益 请联系我们将配合处理!